[jbossts-issues] [JBoss JIRA] (JBTM-3043) REST-AT to JTA Bridge Quickstart failing

Tom Jenkinson (Jira) issues at jboss.org
Tue Dec 4 06:02:01 EST 2018


   [ https://issues.jboss.org/browse/JBTM-3043?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:all-tabpanel ]

Tom Jenkinson closed JBTM-3043.
-------------------------------


> REST-AT to JTA Bridge Quickstart failing
> ----------------------------------------
>
>         Key: JBTM-3043
>         URL: https://issues.jboss.org/browse/JBTM-3043
>       Project: JBoss Transaction Manager
>     Issue Type: Bug
>     Components: REST
>  Affects Versions: 5.9.0.Final
>      Reporter: Michael Musgrove
>      Assignee: Michael Musgrove
>      Priority: Critical
>       Fix For: 5.9.1.Final
>
>
> -------------------------------------------------------
> Running org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest
> Tests run: 4, Failures: 4, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 6.973 sec <<< FAILURE! - in org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest
> testCommitWithTwoTasks(org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest) Time elapsed: 0.8 sec <<< FAILURE!
> java.lang.AssertionError: expected:<201> but was:<500>
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.createTask(TaskResourceTest.java:190)
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.testCommitWithTwoTasks(TaskResourceTest.java:147)
> testRollback(org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest) Time elapsed: 0.094 sec <<< FAILURE!
> java.lang.AssertionError: expected:<201> but was:<500>
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.createTask(TaskResourceTest.java:190)
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.testRollback(TaskResourceTest.java:130)
> testCommit(org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest) Time elapsed: 0.066 sec <<< FAILURE!
> java.lang.AssertionError: expected:<201> but was:<500>
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.createTask(TaskResourceTest.java:190)
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.testCommit(TaskResourceTest.java:111)
> testRollbackWithTwoTasks(org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest) Time elapsed: 0.063 sec <<< FAILURE!
> java.lang.AssertionError: expected:<201> but was:<500>
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.createTask(TaskResourceTest.java:190)
> 	at org.jboss.narayana.quickstart.rest.bridge.inbound.jpa.test.TaskResourceTest.testRollbackWithTwoTasks(TaskResourceTest.java:169)--
This message was sent by Atlassian Jira
(v7.12.1#712002)


More information about the jbossts-issues mailing list