[jboss-user] [JBoss jBPM] - Re: java.lang.ClassNotFoundException

zhouliuqq do-not-reply at jboss.com
Mon Jul 30 03:28:37 EDT 2007


  public BpmTask startWorkFlowByDefinitionName(final String definitionName,final String usercode,final boolean flag){
  	
		return (BpmTask)jbpmTemplate.execute(new JbpmCallback(){
			public BpmTask doInJbpm(JbpmContext context) {
				try{
  	  		ProcessDefinition definition=getDefinitionByName(definitionName);
  	  		ProcessInstance processInstance=new ProcessInstance(definition);
          // create the start task if one exists
          Token token = processInstance.getRootToken();
          //???CONTEXT?????
          token.signal();
          // Save the process instance along with the task instance
        //???????????????????????????????????
        processInstance.getContextInstance().setVariable("startUserCode", usercode);
        processInstance.getContextInstance().setVariable("parentId", processInstance.getId());
        TaskInstance nexttaskInstance=getTaskInstanceByToken(processInstance.getTaskMgmtInstance(),token);
        if (flag){
        	nexttaskInstance.start();
        }
        context.save(processInstance);
        Session session=context.getSession();
        Processmain processmain=new Processmain();
        processmain.setProcessid(processInstance.getId());
        processmain.setProcessname(processInstance.getProcessDefinition().getName());
        processmain.setStartdate(processInstance.getStart());
        processmain.setUsercode(usercode);
        session.save(processmain);
        return createWorkflowTask(null, nexttaskInstance);
		  	}catch(Exception e){
		  		e.printStackTrace();
		  		throw new JbpmException("processInstance init fail"+e.getMessage());
		  	}
			}
		});process-definition
 xmlns="" name="Undwrtdefinition">
  <start-state name="start">
   
   
     <action name="action1" class="cn.com.picc.claim.bpm.handler.ToStartHandler" config-type="bean">
   
   
  </start-state>


 

View the original post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=4068618#4068618

Reply to the post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=posting&mode=reply&p=4068618More information about the jboss-user mailing list