[jboss-user] [JBoss Messaging] - Re: Problem with JBoss

milkyboss do-not-reply at jboss.com
Tue Jul 8 14:05:55 EDT 2008


>From Command Shell, JBoss retruns this message
C:\jboss-4.2.0.GA\bin>run.bat
JAVA_HOME is not set.  Unexpected results may occur.
Set JAVA_HOME to the directory of your local JDK to avoid this message.
===============================================================================

  JBoss Bootstrap Environment

  JBOSS_HOME: C:\jboss-4.2.0.GA

  JAVA: java

  JAVA_OPTS:  -Dprogram.name=run.bat -server -Xms128m -Xmx512m -Dsun.rmi.dgc.cli
ent.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000

  CLASSPATH: C:\jboss-4.2.0.GA\bin\run.jar

===============================================================================

Error: no `server' JVM at `C:\Programmi\Java\jre1.6.0_06\bin\server\jvm.dll'.
Premere un tasto per continuare . . .

please HELP... hello

View the original post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=4163128#4163128

Reply to the post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=posting&mode=reply&p=4163128More information about the jboss-user mailing list