[jboss-user] [EJB 3.0] - EJB3.0 SESSIONBEAN WORK WITH HIBERNATE EXCEPTION

paul_lmc do-not-reply at jboss.com
Thu Jun 26 09:59:17 EDT 2008


DETAIL LIKE THIS:
public class ArticleEJB extends HibernateBase implements InfoArticleUtil, ArticleEJBLocal,
		ArticleEJBRemote {

	public List getAllArticle() {
		List list = null;
		try{
			Begin();
			list = session.createQuery("from InfoArticle").list();
			if(list==null) list = new ArrayList();
			session.flush();
		}catch(Exception e){
			e.printStackTrace();
		}finally{
			Close();
		}
		return null;
	}

}

public class HibernateBase {
	private static SessionFactory sf = null;
	public Session session = null;
	public void Begin(){
		//在这里可以根据é
ç½®æ–‡ä»¶æ¥ä½¿ç”¨ï¼Œå¦‚果是使用JDBC-》openSession(),如果使用JTA使用getCurrentSession();
		if(sf==null) Init();
		session = sf.openSession();
	}
	public void  Init(){
		try{
		InitialContext ctx = new InitialContext();
		Object obj = ctx.lookup("hibernateJNDI");
		System.out.println("hibernateJNDI==============="+obj);
		if(sf==null) sf = (SessionFactory)obj;
		}catch(Exception e){
			e.printStackTrace();
		}
	}
	public void Close(){
		if(session!=null&&session.isOpen()) session.close();
	}
}


View the original post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=4160877#4160877

Reply to the post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=posting&mode=reply&p=4160877
More information about the jboss-user mailing list