[jboss-user] [Installation, Configuration & DEPLOYMENT] - Re: jboss 5.0 and ejb 2.1 deployments

roelof do-not-reply at jboss.com
Mon Oct 6 02:55:25 EDT 2008


"jaikiran" wrote : Please post the contents of your JNDI tree.

The jndi tree:

 | java: Namespace
 | 
 |  +- JmsXA (class: org.jboss.resource.adapter.jms.JmsConnectionFactoryImpl)
 |  +- DefaultDS (class: org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource)
 |  +- policyRegistration (class: org.jboss.security.plugins.JBossPolicyRegistration)
 |  +- SecurityProxyFactory (class: org.jboss.security.SubjectSecurityProxyFactory)
 |  +- comp (class: javax.namingMain.Context)
 |  +- JBossCorbaPOA (class: org.omg.PortableServer.POA)
 |  +- JBossCorbaORB (class: org.omg.CORBA.ORB)
 |  +- TransactionPropagationContextExporter (class: com.arjuna.ats.internal.jbossatx.jta.PropagationContextManager)
 |  +- TransactionManager (class: com.arjuna.ats.jbossatx.jta.TransactionManagerDelegate)
 |  +- ClusteredConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- ClusteredXAConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- timedCacheFactory (class: javax.naming.Context)
 | Failed to lookup: timedCacheFactory, errmsg=org.jboss.util.TimedCachePolicy
 |  +- ConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- jaas (class: javax.naming.Context)
 |  |  +- HsqlDbRealm (class: org.jboss.security.plugins.SecurityDomainContext)
 |  +- JBossCorbaInterfaceRepositoryPOA (class: org.omg.PortableServer.POA)
 |  +- JBossCorbaNaming (class: org.omg.CosNaming.NamingContextExt)
 |  +- TransactionPropagationContextImporter (class: com.arjuna.ats.internal.jbossatx.jta.PropagationContextManager)
 |  +- CacheManager (class: org.jboss.ha.cachemanager.CacheManager)
 |  +- Mail (class: javax.mail.Session)
 |  +- XAConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- USA3_ConfigDS (class: org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource)
 |  +- TransactionSynchronizationRegistry (class: com.arjuna.ats.internal.jta.transaction.arjunacore.TransactionSynchronizationRegistryImple)
 |  +- DefaultJMSProvider (class: org.jboss.jms.jndi.JNDIProviderAdapter)
 |  +- securityManagement (class: org.jboss.security.integration.JNDIBasedSecurityManagement)
 | 
 | Global JNDI Namespace
 | 
 |  +- UserTransactionSessionFactory (proxy: $Proxy150 implements interface org.jboss.tm.usertx.interfaces.UserTransactionSessionFactory)
 |  +- jmx (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  +- rmi (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  |  +- RMIAdaptor[link -> jmx/invoker/RMIAdaptor] (class: javax.naming.LinkRef)
 |  |  +- invoker (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  |  +- RMIAdaptor (proxy: $Proxy149 implements interface org.jboss.jmx.adaptor.rmi.RMIAdaptor,interface org.jboss.jmx.adaptor.rmi.RMIAdaptorExt)
 |  +- queue (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  +- DLQ (class: org.jboss.jms.destination.JBossQueue)
 |  |  +- ExpiryQueue (class: org.jboss.jms.destination.JBossQueue)
 |  +- UUIDKeyGeneratorFactory (class: org.jboss.ejb.plugins.keygenerator.uuid.UUIDKeyGeneratorFactory)
 |  +- ClusteredConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- ClusteredXAConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- ConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- HASessionState (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  +- Default (class: org.jboss.ha.hasessionstate.server.HASessionStateImpl)
 |  +- console (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  +- PluginManager (proxy: $Proxy152 implements interface org.jboss.console.manager.PluginManagerMBean)
 |  +- HAPartition (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  +- DefaultPartition (class: org.jboss.ha.framework.server.ClusterPartition)
 |  +- topic (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  +- JAXR (class: org.apache.ws.scout.registry.ConnectionFactoryImpl)
 |  +- HiLoKeyGeneratorFactory (class: org.jboss.ejb.plugins.keygenerator.hilo.HiLoKeyGeneratorFactory)
 |  +- invokers (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  +- segfault.localdomain (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
 |  |  |  +- iiop (class: org.jboss.invocation.iiop.IIOPInvoker)
 |  +- TomcatAuthenticators (class: java.util.Properties)
 |  +- XAConnectionFactory (class: org.jboss.jms.client.JBossConnectionFactory)
 |  +- UserTransaction (class: org.jboss.tm.usertx.client.ClientUserTransaction)
 | 
 | 

View the original post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=viewtopic&p=4180479#4180479

Reply to the post : http://www.jboss.com/index.html?module=bb&op=posting&mode=reply&p=4180479More information about the jboss-user mailing list