[webbeans-commits] Webbeans SVN: r3269 - in tck/trunk: api/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/spi and 181 other directories.

webbeans-commits at lists.jboss.org webbeans-commits at lists.jboss.org
Mon Jul 27 09:55:18 EDT 2009


Author: shane.bryzak at jboss.com
Date: 2009-07-27 09:55:14 -0400 (Mon, 27 Jul 2009)
New Revision: 3269

Modified:
  tck/trunk/api/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/spi/Beans.java
  tck/trunk/impl/pom.xml
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DefinitionError.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DeploymentError.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/ContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/DestroyedInstanceReturnedByGetTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetFromContextualTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetOnInactiveContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetWithNoCreationalContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/InactiveContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/NormalContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ApplicationContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ejb/EJBApplicationContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationBeginTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationEndTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByApplicationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByContainerTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationTimeoutTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ClientConversationContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Cloud.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationStatusServlet.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationTestPhaseListener.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/InvalidatingSessionDestroysConversationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/LongRunningConversationPropagatedByFacesContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ManualCidPropagationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Storm.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/DependentContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/SpiderProducer.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/DependentContextEjbTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Horse.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Stable.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/PassivatingContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/SerializableCity.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken10/UnserializableSimpleInjectedIntoPassivatingEnterpriseBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken11/EnterpriseBeanWithIllegalDependencyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken2/NonSerializableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken6/NonSerializableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken7/NonSerializableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken8/NonSerializableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken9/NonSerializableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/RequestContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/ejb/EJBRequestContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/session/SessionContextTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/DecoratorDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooBarImpl.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooDecorator.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/enabledDecoratorIsNotDecorator/EnabledDecoratorNotADecoratorTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanClass/FinalBeanClassTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanMethod/FinalBeanMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/multipleDelegateInjectionPoints/MultipleDelegateInjectionPointsTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/noDelegateInjectionPoints/NoDelegateInjectionPointsTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/notAllDecoratedTypesImplemented/NotAllDecoratedTypesImplementedTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/invocation/DecoratorInvocationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/bean/BeanDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/BindingDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/DefangedTarantula.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/enterprise/EnterpriseBindingDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/name/NameDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/ScopeDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/broken/tooManyScopes/TooManyScopesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/enterprise/EnterpriseScopeDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/Chihuahua.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/MexicanChihuahua.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/ShortHairedDog.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/StereotypeDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/nonEmptyNamed/NonEmptyNamedTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/scopeConflict/IncompatibleStereotypesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/tooManyScopes/TooManyScopeTypesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/withBindingType/StereoTypeWithBindingTypesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/defaultNamed/DefaultNamedTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/Chihuahua.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/EnterpriseStereotypeDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/MexicanChihuahua.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/ShortHairedDog.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/resolvedScopeConflict/ResolvedStereotypeScopeConflictTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/DeploymentTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/ExtensionsTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDefinitionError/AddDefinitionErrorTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDeploymentProblem/AddDeploymentProblemTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/beanDiscoveryMethodThrowsException/BeforeBeanDiscoveryThrowsExceptionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/AfterBeanDiscoveryObserverExecutionFailureTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/FooException.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanValidationObserver/AfterDeploymentValidationObserverExecutionFailureTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringBeanDiscovery/DeploymentFailureTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringValidation/AfterBeanDiscoveryFailureTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/normalScope/AddingNormalScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/passivatingScope/AddingPassivatingScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/ManagerObserver.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/UseBeforeValidationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/EventTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/bindingTypes/EventBindingTypesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withTypeVariable/EventInjectionWithUndefinedTypeVariableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withWildcardType/EventInjectionWithWildcardTypeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/beanNotManaged/ObserverMethodOnIncorrectBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isDisposer/ObserverMethodAnnotatedDisposesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isInitializer/ObserverMethodAnnotatedInitialzerTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isProducer/ObserverMethodAnnotatedProducesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/notBusinessMethod/EJBObserverMethodNotBusinessMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/tooManyParameters/ObserverMethodWithTwoEventParametersTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer8/AsynchronousBeforeCompletionObserverTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/eventTypes/EventTypesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/FireEventTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/nonbinding/NonBindingTypePassedToFireTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/implicit/ImplicitEventTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/ObserverTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/abortProcessing/ObserverExceptionAbortsProcessingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/checkedException/CheckedExceptionWrappedTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/enterprise/EnterpriseEventInheritenceTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/runtimeException/ObserverExceptionRethrownTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/wildcardAndTypeVariable/ObserverMethodWithParametertizedTypeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/DuplicateBindingTypesWhenResolvingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/ResolvingChecksBindingTypeMembersTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/nonbinding/NonBindingTypesWhenResolvingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/CheckTypeParametersWhenResolvingObserversTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/ChecksEventTypeWhenResolvingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/select/SelectEventTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/transactionalObservers/EventTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/DisposalMethodDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/initializerUnallowed/InitializerUnallowedDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/methodOnSessionBean/DisposalMethodOnSessionBean.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/multiParams/MultipleDisposeParametersDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/observesUnallowed/ObserverParameterUnallowedDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/producesUnallowed/ProducesUnallowedDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/unresolvedMethod/UnresolvedDisposalMethodDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithConversationScope/SingletonWithConversationScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithRequestScope/SingletonWithRequestScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/IrishTerrier_Broken.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/SingletonWithSessionScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithApplicationScope/StatelessWithApplicationScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithConversationScope/StatelessWithConversationScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithRequestScope/StatelessWithRequestScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithSessionScope/StatelessWithSessionScopeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanViaXmlTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/lifecycle/EnterpriseBeanLifecycleTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanICTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/EnterpriseBeanRemoveMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/StateKeeper.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/EjbInitializerMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/InitializerMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/methodAnnotatedProduces/MethodAnnotatedProducesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/staticInitializer/StaticInitializerTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/ProducerFieldDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/TameTarantulaProducer.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/broken/parameterizedReturnTypeWithWildcard/ParameterizedReturnTypeWithWildcardTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/enterprise/EnterpriseProducerFieldDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/lifecycle/ProducerFieldLifecycleTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/enterprise/nonbusiness/ProducerMethodNotBusinessMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter2/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithWildcard/PamaterizedTypeWithWildcardTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/LadybirdSpider.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/ProducerMethodDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/FooException.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/ProducerMethodLifecycleTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/MockEnterpriseBean.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/SimpleBeanDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasDisposesParameter/ConstructorHasDisposesParameterTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasObservesParameter/ConstructorHasObservesParameterTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/dependentWithPublicField/DependentWithPublicFieldTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/tooManyInitializerAnnotatedConstructors/TooManyInitializerAnnotatedConstructorsTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/FooException.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/SimpleBeanLifecycleTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/newSimpleBean/NewSimpleBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/EjbInjectionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/Monitor.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/env/EnvInjectionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/persistenceContext/PersistenceContextInjectionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/resource/InjectionOfResourceTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationIntegrationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsNothing/DirectlyExtendsNothingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsSimpleBean/DirectlyExtendsSimpleBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/implementInterfaceAndExtendsNothing/ImplementsInterfaceAndExtendsNothingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/sameName/SameNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/ProducerMethodSpecializationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/indirectOverride/IndirectOverrideTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializesStaticMethod/SpecializesStaticMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializingAndSpecializedBeanHaveName/SpecializingAndSpecializedBeanHaveNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/SimpleBeanSpecializationTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/extendejb/SpecializingBeanExtendsEnterpriseBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/names/SpecializingAndSpecializedBeanHasNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend1/SpecializingBeanImplementsInterfaceOnly.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend2/SpecializingBeanExtendsNothingTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend3/SpecializingClassExtendsNonSimpleBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/two/TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/interceptors/definition/InterceptorDefinitionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/annotation/BindingAnnotationWithMemberTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/array/BindingAnnotationWithMemberTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/ResolutionByNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicateNameResolution/DuplicateNameResolutionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicatePrefixResolution/DuplicateNamePrefixResolutionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/circular/CircularDependencyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/ClientProxyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/array/ArrayTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalClass/FinalClassTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalMethod/FinalMethodTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/primitive/UnproxyableTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/privateConstructor/PrivateConstructorTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/DependencyResolutionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/ambiguous/AmbiguousDependencyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/unsatisfied/UnsatisfiedDependencyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/DynamicLookupTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/builtin/BuiltinInstanceTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/el/ResolutionByNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/InjectionTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/nullableBean/NullableBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectableReferenceTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectionPointTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/normal/scope/NormalScopedBeanWithInjectionPoint.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/not/bean/InjectionPointOnNonBeanTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/ManagerTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/jndi/ManagerTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/ResolutionByTypeTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/primitive/PrimitiveInjectionPointTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/type/variable/TypeVariableInjectionPointTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/parameterized/AssignabilityOfRawAndParameterizedTypesTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/PolicyAvailabilityTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/NoClassWithSpecifiedNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/stereotype/NoAnnotationWithSpecifiedNameTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/ClassIsNotPolicyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/stereotype/ClassIsNotPolicyTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/same/type/twice/SameTypeListedTwiceTest.java
  tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/enterprise/SessionBeanPolicyTest.java
  tck/trunk/pom.xml
Log:
Added @SpecVersion to test classes


Modified: tck/trunk/api/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/spi/Beans.java
===================================================================
--- tck/trunk/api/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/spi/Beans.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/api/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/spi/Beans.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,8 +1,5 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.spi;
 
-import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
-
-
 /**
 * Provides Bean related operations.
 * 

Modified: tck/trunk/impl/pom.xml
===================================================================
--- tck/trunk/impl/pom.xml	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/pom.xml	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -44,8 +44,8 @@
    </dependency>
    
    <dependency>
-    <groupId>org.hibernate</groupId>
-    <artifactId>tck-utils-api</artifactId>
+    <groupId>org.jboss.test-audit</groupId>
+    <artifactId>jboss-test-audit-api</artifactId>
   </dependency>
 
    <dependency>
@@ -177,8 +177,8 @@
     </activation>
     <dependencies>
       <dependency>
-        <groupId>org.hibernate</groupId>
-        <artifactId>tck-utils-impl</artifactId>
+        <groupId>org.jboss.test-audit</groupId>
+        <artifactId>jboss-test-audit-impl</artifactId>
       </dependency>
     </dependencies>
     <build>

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DefinitionError.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DefinitionError.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DefinitionError.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -10,7 +10,12 @@
 public class DefinitionError extends RuntimeException 
 {
 
-  public DefinitionError()
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 3544233876045340712L;
+
+public DefinitionError()
  {
    super();
  }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DeploymentError.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DeploymentError.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/DeploymentError.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -10,7 +10,12 @@
 public class DeploymentError extends RuntimeException 
 {
 
-  public DeploymentError()
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 6495327942053526437L;
+
+public DeploymentError()
  {
    super();
  }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/ContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/ContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/ContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,16 +7,15 @@
 import javax.enterprise.context.SessionScoped;
 import javax.enterprise.context.spi.Context;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(expectedExceptions = { IllegalStateException.class }, groups = { "manager" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/DestroyedInstanceReturnedByGetTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/DestroyedInstanceReturnedByGetTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/DestroyedInstanceReturnedByGetTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,16 +5,15 @@
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DestroyedInstanceReturnedByGetTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetFromContextualTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetFromContextualTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetFromContextualTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,17 +5,16 @@
 import javax.enterprise.context.spi.Contextual;
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.impl.MockCreationalContext;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class GetFromContextualTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetOnInactiveContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetOnInactiveContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetOnInactiveContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,15 +5,14 @@
 import javax.enterprise.context.spi.Context;
 import javax.enterprise.context.spi.Contextual;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class GetOnInactiveContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts" }, expectedExceptions = { ContextNotActiveException.class })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetWithNoCreationalContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetWithNoCreationalContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/GetWithNoCreationalContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,16 +3,15 @@
 import javax.enterprise.context.SessionScoped;
 import javax.enterprise.context.spi.Contextual;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class GetWithNoCreationalContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/InactiveContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/InactiveContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/InactiveContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,15 +3,14 @@
 import javax.enterprise.context.ContextNotActiveException;
 import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090519")
 public class InactiveContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/NormalContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/NormalContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/NormalContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,21 +5,22 @@
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.impl.MockCreationalContext;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
- * Spec version: 20090519
 * 
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author Pete Muir
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090519")
 public class NormalContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ApplicationContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ApplicationContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ApplicationContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.application;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -14,8 +15,6 @@
 
 /**
 * @author David Allen
- *
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @IntegrationTest(runLocally=true)
@@ -23,6 +22,7 @@
  @Resource(destination=WarArtifactDescriptor.WEB_XML_DESTINATION, source="web.xml"),
  @Resource(destination="SimplePage.html", source="SimplePage.html")
 })
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ApplicationContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ejb/EJBApplicationContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ejb/EJBApplicationContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/application/ejb/EJBApplicationContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.application.ejb;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -12,12 +13,11 @@
 * EJB and related tests with the built-in application context.
 * 
 * @author David Allen
- *
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EJBApplicationContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "broken", "contexts", "webservice", "integration" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationBeginTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationBeginTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationBeginTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,17 +2,17 @@
 
 import javax.enterprise.context.Conversation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConversationBeginTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,17 +6,17 @@
 import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 import javax.enterprise.inject.Current;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConversationContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationEndTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationEndTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationEndTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,18 +2,18 @@
 
 import javax.enterprise.context.Conversation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConversationEndTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Override

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByApplicationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByApplicationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByApplicationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,18 +2,18 @@
 
 import javax.enterprise.context.Conversation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConversationIdSetByApplicationTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByContainerTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByContainerTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationIdSetByContainerTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,8 +2,9 @@
 
 import javax.enterprise.context.Conversation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -11,9 +12,9 @@
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
 * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConversationIdSetByContainerTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationTimeoutTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationTimeoutTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/ConversationTimeoutTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,18 +2,18 @@
 
 import javax.enterprise.context.Conversation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * @author Dan Allen
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConversationTimeoutTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ClientConversationContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ClientConversationContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ClientConversationContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,8 +1,9 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.conversation.client;
 
 import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Classes;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -14,8 +15,6 @@
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author Dan Allen
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact(addCurrentPackage=false)
 @Classes({Storm.class, ConversationTestPhaseListener.class, ConversationStatusServlet.class, Cloud.class, CloudController.class})
@@ -28,6 +27,7 @@
  @Resource(destination="/WEB-INF/faces-config.xml", source="faces-config.xml"),
  @Resource(destination="rain.jspx", source="rain.jsf")
 })
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ClientConversationContextTest extends AbstractConversationTest
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Cloud.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Cloud.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Cloud.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -8,7 +8,12 @@
 
 public @Named @ConversationScoped class Cloud implements Serializable
 {
-  public static final String NAME = Cloud.class.getName() + ".Pete";
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 5765109971012677278L;
+
+public static final String NAME = Cloud.class.getName() + ".Pete";
  
  public static final String RAINED_HEADER_NAME = Cloud.class.getName() + ".rained";
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationStatusServlet.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationStatusServlet.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationStatusServlet.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,7 +17,11 @@
 
 public class ConversationStatusServlet extends HttpServlet
 {
-  @Current
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 2984756941080790899L;
+ at Current
  private BeanManager beanManager;
  
  @Override

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationTestPhaseListener.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationTestPhaseListener.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ConversationTestPhaseListener.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -15,8 +15,13 @@
 public class ConversationTestPhaseListener implements PhaseListener
 {
  
-  public static final String ACTIVE_BEFORE_APPLY_REQUEST_VALUES_HEADER_NAME = "org.jboss.jsr299.tck.activeBeforeApplyRequestValues";
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 1197355854770726526L;
 
+public static final String ACTIVE_BEFORE_APPLY_REQUEST_VALUES_HEADER_NAME = "org.jboss.jsr299.tck.activeBeforeApplyRequestValues";
+
  private boolean activeBeforeApplyRequestValues;
  
  public void afterPhase(PhaseEvent event)

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/InvalidatingSessionDestroysConversationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/InvalidatingSessionDestroysConversationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/InvalidatingSessionDestroysConversationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.conversation.client;
 
 import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Classes;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -12,8 +13,6 @@
 
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact(addCurrentPackage=false)
 @Classes({Storm.class, ConversationTestPhaseListener.class, ConversationStatusServlet.class, Cloud.class, CloudController.class})
@@ -24,6 +23,7 @@
  @Resource(destination="clouds.jspx", source="clouds.jsf"),
  @Resource(destination="cloud.jspx", source="cloud.jsf")
 })
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InvalidatingSessionDestroysConversationTest extends AbstractConversationTest
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/LongRunningConversationPropagatedByFacesContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/LongRunningConversationPropagatedByFacesContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/LongRunningConversationPropagatedByFacesContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.conversation.client;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Classes;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -16,8 +17,6 @@
 
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact(addCurrentPackage=false)
 @Classes({Storm.class, ConversationTestPhaseListener.class, ConversationStatusServlet.class, Cloud.class})
@@ -29,6 +28,7 @@
  @Resource(destination="thunder.jspx", source="thunder.jsf"),
  @Resource(destination="lightening.jspx", source="lightening.jsf")
 })
+ at SpecVersion("20090625")
 public class LongRunningConversationPropagatedByFacesContextTest extends AbstractConversationTest
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ManualCidPropagationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ManualCidPropagationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/ManualCidPropagationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.conversation.client;
 
 import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Classes;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -14,7 +15,6 @@
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author Dan Allen
 * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact(addCurrentPackage=false)
 @Classes({Storm.class, ConversationTestPhaseListener.class, ConversationStatusServlet.class, Cloud.class, CloudController.class})
@@ -25,6 +25,7 @@
  @Resource(destination="clouds.jspx", source="clouds.jsf"),
  @Resource(destination="/WEB-INF/faces-config.xml", source="faces-config.xml")
 })
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ManualCidPropagationTest extends AbstractConversationTest
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Storm.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Storm.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/conversation/client/Storm.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -12,7 +12,12 @@
 public class Storm implements Serializable
 {
  
-  @Current Conversation conversation;
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -1513633490356967202L;
+
+ at Current Conversation conversation;
  
  private String strength;
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/DependentContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/DependentContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/DependentContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,26 +3,24 @@
 import java.lang.annotation.Annotation;
 import java.util.Set;
 
-import javax.enterprise.context.ContextNotActiveException;
 import javax.enterprise.context.Dependent;
 import javax.enterprise.context.spi.Context;
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.impl.MockCreationalContext;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DependentContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/SpiderProducer.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/SpiderProducer.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/SpiderProducer.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,7 +2,6 @@
 
 import javax.annotation.PreDestroy;
 import javax.enterprise.context.Dependent;
-import javax.enterprise.inject.Any;
 import javax.enterprise.inject.Current;
 import javax.enterprise.inject.Disposes;
 import javax.enterprise.inject.Produces;

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/DependentContextEjbTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/DependentContextEjbTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/DependentContextEjbTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -20,7 +20,8 @@
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -28,12 +29,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DependentContextEjbTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Horse.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Horse.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Horse.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,7 +7,11 @@
 class Horse implements Serializable
 {
  
-  public static boolean destroyed;
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 1417245695143239294L;
+public static boolean destroyed;
  
  @PreDestroy
  public void preDestroy()

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Stable.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Stable.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/dependent/ejb/Stable.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -8,7 +8,12 @@
 class Stable implements Serializable
 {
  
-  @Current Horse horse;
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -5240670259345637799L;
+
+ at Current Horse horse;
  
  public static boolean destroyed;
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/PassivatingContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/PassivatingContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/PassivatingContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -9,8 +9,9 @@
 import javax.enterprise.inject.IllegalProductException;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Packaging;
@@ -22,12 +23,11 @@
 * 
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author David Allen
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class PassivatingContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/SerializableCity.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/SerializableCity.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/SerializableCity.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -4,4 +4,9 @@
 
 public class SerializableCity extends City implements Serializable
 {
+
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -1178747162008489924L;
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken10/UnserializableSimpleInjectedIntoPassivatingEnterpriseBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken10/UnserializableSimpleInjectedIntoPassivatingEnterpriseBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken10/UnserializableSimpleInjectedIntoPassivatingEnterpriseBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.passivating.broken10;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -12,6 +13,7 @@
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("unknown")
 public class UnserializableSimpleInjectedIntoPassivatingEnterpriseBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken11/EnterpriseBeanWithIllegalDependencyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken11/EnterpriseBeanWithIllegalDependencyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken11/EnterpriseBeanWithIllegalDependencyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,7 +2,8 @@
 
 import javax.enterprise.inject.IllegalProductException;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
@@ -15,6 +16,7 @@
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(IllegalProductException.class)
+ at SpecVersion("unknown")
 public class EnterpriseBeanWithIllegalDependencyTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "passivation", "integration"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken2/NonSerializableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken2/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken2/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.passivating.broken2;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -13,10 +14,10 @@
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author David Allen
 * 
- * Spec version: PRD2
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("PRD2")
 public class NonSerializableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "passivation" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken6/NonSerializableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken6/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken6/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.passivating.broken6;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonSerializableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "passivation" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken7/NonSerializableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken7/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken7/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.passivating.broken7;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonSerializableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "passivation" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken8/NonSerializableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken8/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken8/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.passivating.broken8;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonSerializableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "passivation" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken9/NonSerializableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken9/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/passivating/broken9/NonSerializableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,17 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.passivating.broken9;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonSerializableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "passivation" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/RequestContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/RequestContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/RequestContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.request;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -12,16 +13,13 @@
 import com.gargoylesoftware.htmlunit.TextPage;
 import com.gargoylesoftware.htmlunit.WebClient;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @IntegrationTest(runLocally=true)
 @Resources({
  @Resource(destination=WarArtifactDescriptor.WEB_XML_DESTINATION, source="web.xml"),
  @Resource(destination="SimplePage.html", source="SimplePage.html")
 })
+ at SpecVersion("20090519")
 public class RequestContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/ejb/EJBRequestContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/ejb/EJBRequestContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/request/ejb/EJBRequestContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.request.ejb;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -12,12 +13,11 @@
 * EJB and related tests with the built-in request context.
 * 
 * @author David Allen
- *
- * Spec version: 20090519
 */
 @Artifact
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class EJBRequestContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  /**

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/session/SessionContextTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/session/SessionContextTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/context/session/SessionContextTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.context.session;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -12,16 +13,13 @@
 import com.gargoylesoftware.htmlunit.TextPage;
 import com.gargoylesoftware.htmlunit.WebClient;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @IntegrationTest(runLocally=true)
 @Resources({
  @Resource(destination=WarArtifactDescriptor.WEB_XML_DESTINATION, source="web.xml"),
  @Resource(destination="SimplePage.html", source="SimplePage.html")
 })
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SessionContextTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "contexts", "servlet", "integration" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/DecoratorDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/DecoratorDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/DecoratorDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -25,8 +25,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.Decorator;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
@@ -34,11 +35,10 @@
 
 /**
 * @author pmuir
- *
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DecoratorDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooBarImpl.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooBarImpl.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooBarImpl.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -23,4 +23,9 @@
 public class FooBarImpl implements FooBar
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 9211059814119576671L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooDecorator.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooDecorator.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/FooDecorator.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -27,6 +27,10 @@
 public class FooDecorator extends AbstractFooDecorator implements Foo, Bar
 {
 
-  @Decorates FooBar foobar;
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -2253839366401409666L;
+ at Decorates FooBar foobar;
 
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/enabledDecoratorIsNotDecorator/EnabledDecoratorNotADecoratorTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/enabledDecoratorIsNotDecorator/EnabledDecoratorNotADecoratorTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/enabledDecoratorIsNotDecorator/EnabledDecoratorNotADecoratorTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.definition.broken.enabledDecoratorIsNotDecorator;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -26,12 +27,11 @@
 
 /**
 * @author pmuir
- *
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnabledDecoratorNotADecoratorTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanClass/FinalBeanClassTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanClass/FinalBeanClassTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanClass/FinalBeanClassTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.definition.broken.finalBeanClass;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -31,6 +32,7 @@
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class FinalBeanClassTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanMethod/FinalBeanMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanMethod/FinalBeanMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/finalBeanMethod/FinalBeanMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.definition.broken.finalBeanMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -31,6 +32,7 @@
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class FinalBeanMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/multipleDelegateInjectionPoints/MultipleDelegateInjectionPointsTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/multipleDelegateInjectionPoints/MultipleDelegateInjectionPointsTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/multipleDelegateInjectionPoints/MultipleDelegateInjectionPointsTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.definition.broken.multipleDelegateInjectionPoints;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -31,6 +32,7 @@
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class MultipleDelegateInjectionPointsTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/noDelegateInjectionPoints/NoDelegateInjectionPointsTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/noDelegateInjectionPoints/NoDelegateInjectionPointsTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/noDelegateInjectionPoints/NoDelegateInjectionPointsTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.definition.broken.noDelegateInjectionPoints;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -31,6 +32,7 @@
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class NoDelegateInjectionPointsTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/notAllDecoratedTypesImplemented/NotAllDecoratedTypesImplementedTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/notAllDecoratedTypesImplemented/NotAllDecoratedTypesImplementedTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/definition/broken/notAllDecoratedTypesImplemented/NotAllDecoratedTypesImplementedTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.definition.broken.notAllDecoratedTypesImplemented;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -31,6 +32,7 @@
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class NotAllDecoratedTypesImplementedTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/invocation/DecoratorInvocationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/invocation/DecoratorInvocationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/decorators/invocation/DecoratorInvocationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,8 +16,9 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.decorators.invocation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
@@ -29,6 +30,7 @@
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class DecoratorInvocationTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/bean/BeanDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/bean/BeanDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/bean/BeanDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -4,11 +4,11 @@
 
 import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
-import javax.enterprise.inject.deployment.Production;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -17,10 +17,9 @@
 * This test class should be used for common assertions about managed beans (not session beans)
 * 
 * @author Pete Muir
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class BeanDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/BindingDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/BindingDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/BindingDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,8 +6,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.InjectionPoint;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
@@ -15,10 +16,8 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class BindingDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/DefangedTarantula.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/DefangedTarantula.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/DefangedTarantula.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,4 +3,9 @@
 class DefangedTarantula extends Tarantula
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 4125502808853107948L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/enterprise/EnterpriseBindingDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/enterprise/EnterpriseBindingDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/binding/enterprise/EnterpriseBindingDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,7 +5,8 @@
 
 import javax.enterprise.inject.Any;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -18,11 +19,11 @@
 * for all managed beans. So likely there should be a parallel set of tests for session
 * and other managed beans.
 * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseBindingDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/name/NameDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/name/NameDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/name/NameDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,18 +2,15 @@
 
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NameDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/ScopeDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/ScopeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/ScopeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -11,18 +11,15 @@
 import javax.enterprise.context.ScopeType;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ScopeDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/broken/tooManyScopes/TooManyScopesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/broken/tooManyScopes/TooManyScopesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/broken/tooManyScopes/TooManyScopesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.scope.broken.tooManyScopes;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class TooManyScopesTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/enterprise/EnterpriseScopeDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/enterprise/EnterpriseScopeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/scope/enterprise/EnterpriseScopeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,18 +2,17 @@
 
 import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Packaging;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class EnterpriseScopeDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test @SpecAssertion(section="4.1", id = "bb")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/Chihuahua.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/Chihuahua.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/Chihuahua.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,4 +3,9 @@
 class Chihuahua extends ShortHairedDog
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 484594567205158344L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/MexicanChihuahua.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/MexicanChihuahua.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/MexicanChihuahua.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,4 +3,9 @@
 class MexicanChihuahua extends Chihuahua
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 6596918293280396284L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/ShortHairedDog.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/ShortHairedDog.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/ShortHairedDog.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -9,4 +9,9 @@
 class ShortHairedDog implements Animal, Serializable
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 1859229950272574260L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/StereotypeDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/StereotypeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/StereotypeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -9,18 +9,17 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class StereotypeDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private static final Annotation TAME_LITERAL = new AnnotationLiteral<Tame>() {};

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/nonEmptyNamed/NonEmptyNamedTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/nonEmptyNamed/NonEmptyNamedTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/nonEmptyNamed/NonEmptyNamedTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,18 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.stereotype.broken.nonEmptyNamed;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonEmptyNamedTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/scopeConflict/IncompatibleStereotypesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/scopeConflict/IncompatibleStereotypesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/scopeConflict/IncompatibleStereotypesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.stereotype.broken.scopeConflict;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class IncompatibleStereotypesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/tooManyScopes/TooManyScopeTypesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/tooManyScopes/TooManyScopeTypesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/tooManyScopes/TooManyScopeTypesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.stereotype.broken.tooManyScopes;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class TooManyScopeTypesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/withBindingType/StereoTypeWithBindingTypesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/withBindingType/StereoTypeWithBindingTypesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/broken/withBindingType/StereoTypeWithBindingTypesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.stereotype.broken.withBindingType;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class StereoTypeWithBindingTypesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/defaultNamed/DefaultNamedTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/defaultNamed/DefaultNamedTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/defaultNamed/DefaultNamedTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,15 +1,14 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.stereotype.defaultNamed;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DefaultNamedTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/Chihuahua.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/Chihuahua.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/Chihuahua.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,4 +6,9 @@
 public class Chihuahua extends ShortHairedDog implements ChihuahuaLocal
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -9140665279312580651L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/EnterpriseStereotypeDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/EnterpriseStereotypeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/EnterpriseStereotypeDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,7 +3,8 @@
 import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 import javax.enterprise.context.SessionScoped;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -11,12 +12,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @IntegrationTest
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseStereotypeDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/MexicanChihuahua.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/MexicanChihuahua.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/MexicanChihuahua.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,4 +6,9 @@
 public class MexicanChihuahua extends Chihuahua implements MexicanChihuahuaLocal
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 6851776906570623607L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/ShortHairedDog.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/ShortHairedDog.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/enterprise/ShortHairedDog.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -9,4 +9,9 @@
 class ShortHairedDog implements Animal, Serializable
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 8316028446413430833L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/resolvedScopeConflict/ResolvedStereotypeScopeConflictTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/resolvedScopeConflict/ResolvedStereotypeScopeConflictTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/definition/stereotype/resolvedScopeConflict/ResolvedStereotypeScopeConflictTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,15 +1,14 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.definition.stereotype.resolvedScopeConflict;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090519")
 public class ResolvedStereotypeScopeConflictTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/DeploymentTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/DeploymentTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/DeploymentTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,8 +17,9 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -26,13 +27,12 @@
 /**
 * Tests related to the final deployment phase of the lifecycle.
 * 
- * Spec version: 20090519
- *
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 // TODO Add extension stuff
 @Test(groups="broken")
+ at SpecVersion("20090519")
 public class DeploymentTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/ExtensionsTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/ExtensionsTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/ExtensionsTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -19,7 +19,8 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -29,14 +30,13 @@
 
 /**
 * @author pmuir
- *
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @Resources({
  @Resource(source="javax.enterprise.inject.spi.Extension", destination="WEB-INF/classes/META-INF/services/javax.enterprise.inject.spi.Extension")
 })
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ExtensionsTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDefinitionError/AddDefinitionErrorTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDefinitionError/AddDefinitionErrorTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDefinitionError/AddDefinitionErrorTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.addDefinitionError;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -14,8 +15,6 @@
 * Tests that any definition error added by an observer of the AfterBeanDiscovery
 * event results in a definition error.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 * @author Dan Allen
 */
@@ -26,6 +25,7 @@
 // Must be an integration test as it needs a resource copied to a folder
 @IntegrationTest
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class AddDefinitionErrorTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups="incontainer-ri-broken")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDeploymentProblem/AddDeploymentProblemTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDeploymentProblem/AddDeploymentProblemTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/addDeploymentProblem/AddDeploymentProblemTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,7 +17,8 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.addDeploymentProblem;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -29,13 +30,12 @@
 * event results in a deployment error, but that all observers that observe this event
 * are still called.
 * 
- * Spec version: 20090519
- * 
 * @author David Allen
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class AddDeploymentProblemTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups={"broken", "incontainer-ri-broken"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/beanDiscoveryMethodThrowsException/BeforeBeanDiscoveryThrowsExceptionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/beanDiscoveryMethodThrowsException/BeforeBeanDiscoveryThrowsExceptionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/beanDiscoveryMethodThrowsException/BeforeBeanDiscoveryThrowsExceptionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.beanDiscoveryMethodThrowsException;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -28,9 +29,6 @@
 
 /**
 * @author pmuir
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
 */
 @Artifact
 @Resources({
@@ -38,6 +36,7 @@
 })
 @IntegrationTest
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class BeforeBeanDiscoveryThrowsExceptionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/AfterBeanDiscoveryObserverExecutionFailureTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/AfterBeanDiscoveryObserverExecutionFailureTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/AfterBeanDiscoveryObserverExecutionFailureTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -11,13 +12,12 @@
 * Tests that any exception raised in a method observing the AfterBeanDiscovery
 * event results in a definition error.
 * 
- * Spec version: 20090519
- * 
 * @author David Allen
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class AfterBeanDiscoveryObserverExecutionFailureTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups={"incontainer-ri-broken", "broken"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/FooException.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/FooException.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanDiscoveryObserver/FooException.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -23,7 +23,12 @@
 public class FooException extends RuntimeException
 {
 
-  public FooException()
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 4441409975741605270L;
+
+public FooException()
  {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanValidationObserver/AfterDeploymentValidationObserverExecutionFailureTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanValidationObserver/AfterDeploymentValidationObserverExecutionFailureTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/exceptionInAfterBeanValidationObserver/AfterDeploymentValidationObserverExecutionFailureTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,7 +17,8 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.exceptionInAfterBeanValidationObserver;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -28,13 +29,12 @@
 * Tests that any failure in an observer observing the AfterDeploymentValidation
 * event results in a deployment error.
 * 
- * Spec version: 20090519
- * 
 * @author David Allen
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class AfterDeploymentValidationObserverExecutionFailureTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups={"incontainer-ri-broken", "broken"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringBeanDiscovery/DeploymentFailureTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringBeanDiscovery/DeploymentFailureTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringBeanDiscovery/DeploymentFailureTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.failsDuringBeanDiscovery;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,12 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DeploymentFailureTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringValidation/AfterBeanDiscoveryFailureTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringValidation/AfterBeanDiscoveryFailureTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/failsDuringValidation/AfterBeanDiscoveryFailureTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,8 +17,9 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.failsDuringValidation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -30,13 +31,12 @@
 * the AfterBeanDiscovery event but before the AfterDeploymentValidation event
 * is raised.
 * 
- * Spec version: 20090519
- * 
 * @author David Allen
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class AfterBeanDiscoveryFailureTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/normalScope/AddingNormalScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/normalScope/AddingNormalScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/normalScope/AddingNormalScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.normalScope;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -29,8 +30,6 @@
 /**
 * @author pmuir
 * 
- * Spec version: 20090625
- *
 */
 @Artifact
 @Resources({
@@ -38,6 +37,7 @@
 })
 @IntegrationTest
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class AddingNormalScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/passivatingScope/AddingPassivatingScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/passivatingScope/AddingPassivatingScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/passivatingScope/AddingPassivatingScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.passivatingScope;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -28,8 +29,6 @@
 
 /**
 * @author pmuir
- *
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @Resources({
@@ -37,6 +36,7 @@
 })
 @IntegrationTest 
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class AddingPassivatingScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/ManagerObserver.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/ManagerObserver.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/ManagerObserver.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,5 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.useBeforeValidationFails;
 
-import javax.enterprise.context.ApplicationScoped;
-import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 import javax.enterprise.event.Observes;
 import javax.enterprise.inject.Current;
 import javax.enterprise.inject.spi.AfterBeanDiscovery;

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/UseBeforeValidationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/UseBeforeValidationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/deployment/lifecycle/broken/useBeforeValidationFails/UseBeforeValidationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,8 +17,9 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.deployment.lifecycle.broken.useBeforeValidationFails;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -31,6 +32,7 @@
 *
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("unknown")
 public class UseBeforeValidationTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = {"ri-broken", "broken"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/EventTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/EventTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/EventTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -10,8 +10,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.BeanManager;
 import javax.enterprise.inject.spi.ObserverMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
@@ -24,11 +25,10 @@
 * 
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author David Allen
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EventTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private static final String FIRE_EVENT_METHOD_NAME = "fireEvent";

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/bindingTypes/EventBindingTypesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/bindingTypes/EventBindingTypesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/bindingTypes/EventBindingTypesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,18 +5,18 @@
 import javax.enterprise.inject.TypeLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EventBindingTypesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withTypeVariable/EventInjectionWithUndefinedTypeVariableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withTypeVariable/EventInjectionWithUndefinedTypeVariableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withTypeVariable/EventInjectionWithUndefinedTypeVariableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,7 +17,8 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.inject.withTypeVariable;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -28,12 +29,11 @@
 * Tests an Event templated with an undefined type variable and annotated
 * with {@link @Any} fails.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EventInjectionWithUndefinedTypeVariableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withWildcardType/EventInjectionWithWildcardTypeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withWildcardType/EventInjectionWithWildcardTypeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/inject/withWildcardType/EventInjectionWithWildcardTypeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.inject.withWildcardType;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -27,12 +28,11 @@
 * Tests that an injection point for an Event object with a wildcard
 * type parameter is treated as a definition error.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EventInjectionWithWildcardTypeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/beanNotManaged/ObserverMethodOnIncorrectBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/beanNotManaged/ObserverMethodOnIncorrectBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/beanNotManaged/ObserverMethodOnIncorrectBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer.beanNotManaged;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -25,11 +26,10 @@
 * Tests an observer method on something that is not a managed bean
 * or a session bean.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverMethodOnIncorrectBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isDisposer/ObserverMethodAnnotatedDisposesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isDisposer/ObserverMethodAnnotatedDisposesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isDisposer/ObserverMethodAnnotatedDisposesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -18,7 +18,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer.isDisposer;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -29,12 +30,11 @@
 * Tests an observer method that is also a disposes method
 * for something else.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverMethodAnnotatedDisposesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isInitializer/ObserverMethodAnnotatedInitialzerTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isInitializer/ObserverMethodAnnotatedInitialzerTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isInitializer/ObserverMethodAnnotatedInitialzerTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -18,7 +18,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer.isInitializer;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -29,12 +30,11 @@
 * Tests an observer method that is also annotated as an
 * initializer method.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverMethodAnnotatedInitialzerTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isProducer/ObserverMethodAnnotatedProducesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isProducer/ObserverMethodAnnotatedProducesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/isProducer/ObserverMethodAnnotatedProducesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,7 +17,8 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer.isProducer;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -27,12 +28,11 @@
 /**
 * Tests an observer method which is also annotated as a producer method.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverMethodAnnotatedProducesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/notBusinessMethod/EJBObserverMethodNotBusinessMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/notBusinessMethod/EJBObserverMethodNotBusinessMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/notBusinessMethod/EJBObserverMethodNotBusinessMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,8 +16,9 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer.notBusinessMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -30,13 +31,12 @@
 * Test an observer method on an EJB that is neither a business method nor a
 * static method of the class.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EJBObserverMethodNotBusinessMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/tooManyParameters/ObserverMethodWithTwoEventParametersTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/tooManyParameters/ObserverMethodWithTwoEventParametersTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer/tooManyParameters/ObserverMethodWithTwoEventParametersTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer.tooManyParameters;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverMethodWithTwoEventParametersTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer8/AsynchronousBeforeCompletionObserverTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer8/AsynchronousBeforeCompletionObserverTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/broken/observer8/AsynchronousBeforeCompletionObserverTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,12 +16,10 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.broken.observer8;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
-import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * Tests an asynchronous observer method that is also a

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/eventTypes/EventTypesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/eventTypes/EventTypesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/eventTypes/EventTypesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,17 +1,18 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.eventTypes;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
- * Spec version: 20090625
 * 
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EventTypesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = "event")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/FireEventTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/FireEventTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/FireEventTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -12,8 +12,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.InjectionPoint;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -23,11 +24,10 @@
 * Tests that verify the event firing behavior of the Event
 * interface.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class FireEventTest extends AbstractJSR299Test
 {
  /**

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/nonbinding/NonBindingTypePassedToFireTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/nonbinding/NonBindingTypePassedToFireTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/fires/nonbinding/NonBindingTypePassedToFireTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,16 +1,13 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.fires.nonbinding;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonBindingTypePassedToFireTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" }, expectedExceptions = { IllegalArgumentException.class })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/implicit/ImplicitEventTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/implicit/ImplicitEventTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/implicit/ImplicitEventTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,8 +7,9 @@
 import javax.enterprise.event.Event;
 import javax.enterprise.inject.TypeLiteral;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -18,11 +19,10 @@
 * Test that there is an implicit event bean for every legal event type
 * and verify its composition.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ImplicitEventTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private static final TypeLiteral<Event<StudentRegisteredEvent>> STUDENT_REGISTERED_EVENT_LITERAL = new TypeLiteral<Event<StudentRegisteredEvent>>() {};

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/ObserverTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/ObserverTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/ObserverTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,16 +2,15 @@
 
 import java.lang.annotation.Annotation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/abortProcessing/ObserverExceptionAbortsProcessingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/abortProcessing/ObserverExceptionAbortsProcessingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/abortProcessing/ObserverExceptionAbortsProcessingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,15 +2,14 @@
 
 import javax.enterprise.event.Observes;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverExceptionAbortsProcessingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  public static class AnEventType

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/checkedException/CheckedExceptionWrappedTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/checkedException/CheckedExceptionWrappedTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/checkedException/CheckedExceptionWrappedTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -18,7 +18,8 @@
 
 import javax.enterprise.event.ObserverException;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -27,11 +28,10 @@
 * Tests that a checked exception thrown from a non-transactional
 * observer is wrapped and thrown.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class CheckedExceptionWrappedTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" }, expectedExceptions = { ObserverException.class })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/enterprise/EnterpriseEventInheritenceTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/enterprise/EnterpriseEventInheritenceTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/enterprise/EnterpriseEventInheritenceTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,10 +2,10 @@
 
 import java.util.Set;
 
-import javax.enterprise.event.Observer;
 import javax.enterprise.inject.spi.ObserverMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -16,13 +16,12 @@
 /**
 * Tests for event inheritence with enterprise beans
 * 
- * Spec version: 20090519
- * 
 * @author Shane Bryzak
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090519")
 public class EnterpriseEventInheritenceTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events", "inheritance" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/runtimeException/ObserverExceptionRethrownTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/runtimeException/ObserverExceptionRethrownTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/runtimeException/ObserverExceptionRethrownTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,7 +17,8 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.observer.runtimeException;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -26,11 +27,10 @@
 * Tests that an unchecked exception thrown from a non-transactional
 * observer is rethrown.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverExceptionRethrownTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events" }, expectedExceptions = { TeaCupPomeranian.OversizedException.class })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/wildcardAndTypeVariable/ObserverMethodWithParametertizedTypeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/wildcardAndTypeVariable/ObserverMethodWithParametertizedTypeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/observer/wildcardAndTypeVariable/ObserverMethodWithParametertizedTypeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -22,7 +22,8 @@
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -31,11 +32,11 @@
 * Tests an observer method defined to observe an event type which
 * is generic and a type variable
 * 
- * Spec version: 20090625
 * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverMethodWithParametertizedTypeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "events", "ri-broken"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/DuplicateBindingTypesWhenResolvingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/DuplicateBindingTypesWhenResolvingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/DuplicateBindingTypesWhenResolvingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,15 +2,14 @@
 
 import javax.enterprise.event.Observes;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DuplicateBindingTypesWhenResolvingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  public static class AnEventType

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/ResolvingChecksBindingTypeMembersTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/ResolvingChecksBindingTypeMembersTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/binding/ResolvingChecksBindingTypeMembersTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,16 +2,15 @@
 
 import javax.enterprise.event.Observes;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ResolvingChecksBindingTypeMembersTest extends AbstractJSR299Test
 {
  public static class AnEventType

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/nonbinding/NonBindingTypesWhenResolvingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/nonbinding/NonBindingTypesWhenResolvingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/nonbinding/NonBindingTypesWhenResolvingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,15 +5,14 @@
 import javax.enterprise.event.Observes;
 import javax.enterprise.inject.spi.ObserverMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NonBindingTypesWhenResolvingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  public static class AnEventType

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/CheckTypeParametersWhenResolvingObserversTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/CheckTypeParametersWhenResolvingObserversTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/CheckTypeParametersWhenResolvingObserversTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,19 +2,17 @@
 
 import java.util.ArrayList;
 
-import javax.enterprise.event.Observer;
 import javax.enterprise.event.Observes;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class CheckTypeParametersWhenResolvingObserversTest extends AbstractJSR299Test
 {
  public static class CharacterList extends ArrayList<Character>

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/ChecksEventTypeWhenResolvingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/ChecksEventTypeWhenResolvingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/resolve/typeWithParameters/ChecksEventTypeWhenResolvingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,15 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.event.resolve.typeWithParameters;
 
-import java.util.Set;
-
-import javax.enterprise.event.Observer;
 import javax.enterprise.event.Observes;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ChecksEventTypeWhenResolvingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  public static class AnEventType

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/select/SelectEventTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/select/SelectEventTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/select/SelectEventTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,7 +2,8 @@
 
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -10,11 +11,10 @@
 /**
 * These tests verify the behavior of the Event#select() method.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SelectEventTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = "events")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/transactionalObservers/EventTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/transactionalObservers/EventTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/event/transactionalObservers/EventTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -23,8 +23,9 @@
 import javax.ejb.EJBException;
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -37,12 +38,11 @@
 * 
 * @author David Allen
 * 
- *     Spec version: 20090625
- * 
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EventTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/DisposalMethodDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/DisposalMethodDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/DisposalMethodDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,18 +6,17 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DisposalMethodDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private static final Annotation DEADLIEST_LITERAL = new AnnotationLiteral<Deadliest>() {};

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/initializerUnallowed/InitializerUnallowedDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/initializerUnallowed/InitializerUnallowedDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/initializerUnallowed/InitializerUnallowedDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.disposal.method.definition.broken.initializerUnallowed;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -9,12 +10,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InitializerUnallowedDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/methodOnSessionBean/DisposalMethodOnSessionBean.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/methodOnSessionBean/DisposalMethodOnSessionBean.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/methodOnSessionBean/DisposalMethodOnSessionBean.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.disposal.method.definition.broken.methodOnSessionBean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -11,13 +12,11 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DisposalMethodOnSessionBean extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/multiParams/MultipleDisposeParametersDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/multiParams/MultipleDisposeParametersDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/multiParams/MultipleDisposeParametersDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,8 +1,9 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.disposal.method.definition.broken.multiParams;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,12 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class MultipleDisposeParametersDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/observesUnallowed/ObserverParameterUnallowedDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/observesUnallowed/ObserverParameterUnallowedDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/observesUnallowed/ObserverParameterUnallowedDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.disposal.method.definition.broken.observesUnallowed;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -8,12 +9,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ObserverParameterUnallowedDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/producesUnallowed/ProducesUnallowedDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/producesUnallowed/ProducesUnallowedDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/producesUnallowed/ProducesUnallowedDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.disposal.method.definition.broken.producesUnallowed;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducesUnallowedDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/unresolvedMethod/UnresolvedDisposalMethodDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/unresolvedMethod/UnresolvedDisposalMethodDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/disposal/method/definition/broken/unresolvedMethod/UnresolvedDisposalMethodDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.disposal.method.definition.broken.unresolvedMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -8,12 +9,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class UnresolvedDisposalMethodDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithConversationScope/SingletonWithConversationScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithConversationScope/SingletonWithConversationScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithConversationScope/SingletonWithConversationScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.singletonWithConversationScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SingletonWithConversationScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "enterpriseBeans" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithRequestScope/SingletonWithRequestScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithRequestScope/SingletonWithRequestScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithRequestScope/SingletonWithRequestScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.singletonWithRequestScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SingletonWithRequestScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "incontainer-broken" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/IrishTerrier_Broken.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/IrishTerrier_Broken.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/IrishTerrier_Broken.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -10,4 +10,9 @@
 class IrishTerrier_Broken implements Serializable
 {
 
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -1628520203303413522L;
+
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/SingletonWithSessionScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/SingletonWithSessionScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/singletonWithSessionScope/SingletonWithSessionScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.singletonWithSessionScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SingletonWithSessionScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "incontainer-broken" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithApplicationScope/StatelessWithApplicationScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithApplicationScope/StatelessWithApplicationScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithApplicationScope/StatelessWithApplicationScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.statelessWithApplicationScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class StatelessWithApplicationScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {  
  @Test(groups = { "enterpriseBeans" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithConversationScope/StatelessWithConversationScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithConversationScope/StatelessWithConversationScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithConversationScope/StatelessWithConversationScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.statelessWithConversationScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class StatelessWithConversationScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "enterpriseBeans" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithRequestScope/StatelessWithRequestScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithRequestScope/StatelessWithRequestScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithRequestScope/StatelessWithRequestScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.statelessWithRequestScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class StatelessWithRequestScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {  
  @Test(groups = { "enterpriseBeans" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithSessionScope/StatelessWithSessionScopeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithSessionScope/StatelessWithSessionScopeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/broken/statelessWithSessionScope/StatelessWithSessionScopeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.enterprise.broken.statelessWithSessionScope;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,13 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class StatelessWithSessionScopeTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "enterpriseBeans" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,8 +7,9 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Packaging;
@@ -19,11 +20,11 @@
 /**
 * @author Nicklas Karlsson
 * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseBeanDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "enterpriseBeans" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanViaXmlTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanViaXmlTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/definition/EnterpriseBeanViaXmlTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -19,8 +19,9 @@
 
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -33,13 +34,12 @@
 * These tests are any that involve ejb-jar.xml resources.
 * 
 * @author David Allen
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
 @EjbJarXml("ejb-jar.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseBeanViaXmlTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/lifecycle/EnterpriseBeanLifecycleTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/lifecycle/EnterpriseBeanLifecycleTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/lifecycle/EnterpriseBeanLifecycleTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -11,8 +11,9 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -31,12 +32,11 @@
 * 
 * @author Nicklas Karlsson
 * @author David Allen
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseBeanLifecycleTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanICTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanICTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanICTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,7 +6,8 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.NewLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -15,13 +16,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NewEnterpriseBeanICTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/newBean/NewEnterpriseBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -9,8 +9,9 @@
 import javax.enterprise.inject.New;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
@@ -20,13 +21,9 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NewEnterpriseBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private Bean<WrappedEnterpriseBeanLocal> newEnterpriseBean;

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/EnterpriseBeanRemoveMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/EnterpriseBeanRemoveMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/EnterpriseBeanRemoveMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -4,8 +4,9 @@
 
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -13,13 +14,13 @@
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
- * Spec version: 20090625
 *
 * @author Nicklas Karlsson
 */
 @Artifact
 @Packaging(EAR)
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseBeanRemoveMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/StateKeeper.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/StateKeeper.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/enterprise/remove/StateKeeper.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,7 +7,11 @@
 @ApplicationScoped
 class StateKeeper implements Serializable
 {
-  private boolean removeCalled = false;
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -7168331316716402245L;
+private boolean removeCalled = false;
  private boolean beanDestroyed = false;
 
  public boolean isRemoveCalled()

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/EjbInitializerMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/EjbInitializerMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/EjbInitializerMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.initializer;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -9,14 +10,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EjbInitializerMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "initializerMethod", "ejb3" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/InitializerMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/InitializerMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/InitializerMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.initializer;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Packaging;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InitializerMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/methodAnnotatedProduces/MethodAnnotatedProducesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/methodAnnotatedProduces/MethodAnnotatedProducesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/methodAnnotatedProduces/MethodAnnotatedProducesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,18 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.initializer.broken.methodAnnotatedProduces;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class MethodAnnotatedProducesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.initializer.broken.parameterAnnotatedDisposes;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterAnnotatedDisposesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.initializer.broken.parameterAnnotatedObserves;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterAnnotatedObservesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = "initializerMethod")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/staticInitializer/StaticInitializerTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/staticInitializer/StaticInitializerTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/initializer/staticInitializer/StaticInitializerTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.initializer.staticInitializer;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class StaticInitializerTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/ProducerFieldDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/ProducerFieldDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/ProducerFieldDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,21 +7,18 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducerFieldDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {  
  private static final Annotation TAME_LITERAL = new AnnotationLiteral<Tame>() {};

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/TameTarantulaProducer.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/TameTarantulaProducer.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/TameTarantulaProducer.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,7 +2,6 @@
 
 import javax.enterprise.context.RequestScoped;
 import javax.enterprise.inject.Produces;
-import javax.enterprise.inject.deployment.Production;
 
 class TameTarantulaProducer
 {

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/broken/parameterizedReturnTypeWithWildcard/ParameterizedReturnTypeWithWildcardTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/broken/parameterizedReturnTypeWithWildcard/ParameterizedReturnTypeWithWildcardTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/broken/parameterizedReturnTypeWithWildcard/ParameterizedReturnTypeWithWildcardTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.field.definition.broken.parameterizedReturnTypeWithWildcard;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterizedReturnTypeWithWildcardTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = "producerField")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/enterprise/EnterpriseProducerFieldDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/enterprise/EnterpriseProducerFieldDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/definition/enterprise/EnterpriseProducerFieldDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -4,7 +4,8 @@
 
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -13,15 +14,11 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090519
- *
- */
 @Artifact
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090519")
 public class EnterpriseProducerFieldDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private static final Annotation FOO_LITERAL = new AnnotationLiteral<Foo>() {};  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/lifecycle/ProducerFieldLifecycleTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/lifecycle/ProducerFieldLifecycleTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/field/lifecycle/ProducerFieldLifecycleTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,20 +2,17 @@
 
 import javax.enterprise.inject.IllegalProductException;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducerFieldLifecycleTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/enterprise/nonbusiness/ProducerMethodNotBusinessMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/enterprise/nonbusiness/ProducerMethodNotBusinessMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/enterprise/nonbusiness/ProducerMethodNotBusinessMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,8 +1,9 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.method.broken.enterprise.nonbusiness;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -11,14 +12,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducerMethodNotBusinessMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedDisposes/ParameterAnnotatedDisposesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.method.broken.parameterAnnotatedDisposes;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterAnnotatedDisposesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterAnnotatedObserves/ParameterAnnotatedObservesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.method.broken.parameterAnnotatedObserves;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterAnnotatedObservesTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.method.broken.parameterizedTypeWithTypeParameter;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterizedTypeWithTypeParameterTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = "producerMethod")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter2/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter2/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithTypeParameter2/ParameterizedTypeWithTypeParameterTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.method.broken.parameterizedTypeWithTypeParameter2;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ParameterizedTypeWithTypeParameterTest extends AbstractJSR299Test
 {  
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithWildcard/PamaterizedTypeWithWildcardTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithWildcard/PamaterizedTypeWithWildcardTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/broken/parameterizedTypeWithWildcard/PamaterizedTypeWithWildcardTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.producer.method.broken.parameterizedTypeWithWildcard;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090519
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class PamaterizedTypeWithWildcardTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/LadybirdSpider.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/LadybirdSpider.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/LadybirdSpider.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -8,7 +8,12 @@
 class LadybirdSpider extends Spider implements Serializable
 {
 
-  public void spinWeb()
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 3406592573483935477L;
+
+public void spinWeb()
  {
    
  }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/ProducerMethodDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/ProducerMethodDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/definition/ProducerMethodDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -9,8 +9,9 @@
 import javax.enterprise.inject.TypeLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
@@ -18,13 +19,9 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducerMethodDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/FooException.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/FooException.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/FooException.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,5 +2,10 @@
 
 class FooException extends RuntimeException
 {
+
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 6562854972213425887L;
  
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/ProducerMethodLifecycleTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/ProducerMethodLifecycleTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/producer/method/lifecycle/ProducerMethodLifecycleTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -7,20 +7,21 @@
 import javax.enterprise.inject.IllegalProductException;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
- * Spec version: 20090625
 * 
 * NOTE May be able to get rid of some of the binding types if the producer method precedence question is resolved
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducerMethodLifecycleTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private AnnotationLiteral<Pet> PET_LITERAL = new AnnotationLiteral<Pet>() {};

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/MockEnterpriseBean.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/MockEnterpriseBean.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/MockEnterpriseBean.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -4,5 +4,10 @@
 
 class MockEnterpriseBean implements EnterpriseBean
 {
+
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = -2903748486907540813L;
  
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/SimpleBeanDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/SimpleBeanDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/SimpleBeanDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,19 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition.OuterClass.InnerClass_NotBeean;
 import org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition.OuterClass.StaticInnerClass;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SimpleBeanDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasDisposesParameter/ConstructorHasDisposesParameterTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasDisposesParameter/ConstructorHasDisposesParameterTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasDisposesParameter/ConstructorHasDisposesParameterTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition.constructorHasDisposesParameter;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConstructorHasDisposesParameterTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "disposalMethod" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasObservesParameter/ConstructorHasObservesParameterTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasObservesParameter/ConstructorHasObservesParameterTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/constructorHasObservesParameter/ConstructorHasObservesParameterTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition.constructorHasObservesParameter;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ConstructorHasObservesParameterTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "observerMethod" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/dependentWithPublicField/DependentWithPublicFieldTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/dependentWithPublicField/DependentWithPublicFieldTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/dependentWithPublicField/DependentWithPublicFieldTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition.dependentWithPublicField;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DependentWithPublicFieldTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/tooManyInitializerAnnotatedConstructors/TooManyInitializerAnnotatedConstructorsTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/tooManyInitializerAnnotatedConstructors/TooManyInitializerAnnotatedConstructorsTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/definition/tooManyInitializerAnnotatedConstructors/TooManyInitializerAnnotatedConstructorsTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,20 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.implementation.simple.definition.tooManyInitializerAnnotatedConstructors;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class TooManyInitializerAnnotatedConstructorsTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/FooException.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/FooException.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/FooException.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -2,5 +2,10 @@
 
 class FooException extends RuntimeException
 {
+
+	/**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 3250507068142756766L;
  
 }

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/SimpleBeanLifecycleTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/SimpleBeanLifecycleTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/lifecycle/SimpleBeanLifecycleTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -12,19 +12,18 @@
 import javax.enterprise.inject.Specializes;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.impl.MockCreationalContext;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SimpleBeanLifecycleTest extends AbstractJSR299Test
 {
  private static final Annotation TAME_LITERAL = new AnnotationLiteral<Tame>()

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/newSimpleBean/NewSimpleBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/newSimpleBean/NewSimpleBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/newSimpleBean/NewSimpleBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -10,8 +10,9 @@
 import javax.enterprise.inject.New;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
@@ -19,12 +20,8 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NewSimpleBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/EjbInjectionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/EjbInjectionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/EjbInjectionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -24,8 +24,9 @@
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -37,14 +38,13 @@
 /**
 * EJB injection tests for simple beans.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author David Allen
 */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EjbInjectionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "beanLifecycle", "commonAnnotations", "integration" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/Monitor.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/Monitor.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/ejb/Monitor.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,7 +6,11 @@
 
 @RequestScoped class Monitor implements Serializable
 {
-  private boolean remoteEjbDestroyed = false;
+  /**
+	 * 
+	 */
+	private static final long serialVersionUID = 4495864336368063408L;
+private boolean remoteEjbDestroyed = false;
  
  public void remoteEjbDestroyed()
  {

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/env/EnvInjectionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/env/EnvInjectionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/env/EnvInjectionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -20,8 +20,9 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -34,8 +35,6 @@
 /**
 * Environment variable injection tests for simple beans.
 * 
- * Spec version: 20090625
- * 
 * @author Dan Allen
 */
 @Artifact
@@ -43,6 +42,7 @@
 @IntegrationTest
 @Resource(source="web.xml", destination="/WEB-INF/web.xml")
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnvInjectionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "beanLifecycle", "commonAnnotations", "integration" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/persistenceContext/PersistenceContextInjectionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/persistenceContext/PersistenceContextInjectionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/persistenceContext/PersistenceContextInjectionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,8 +3,9 @@
 import javax.enterprise.context.spi.CreationalContext;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -16,8 +17,6 @@
 
 /**
 * Injection of persistence related objects.
- * 
- * Spec version: 20090625
 *
 * @author David Allen
 */
@@ -27,6 +26,7 @@
 @Resource(source = "persistence.xml", destination = "WEB-INF/classes/META-INF/persistence.xml")
 //@PersistenceXml("persistence.xml")
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class PersistenceContextInjectionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "beanLifecycle", "commonAnnotations", "integration" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/resource/InjectionOfResourceTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/resource/InjectionOfResourceTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/implementation/simple/resource/resource/InjectionOfResourceTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,8 +5,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.BeanManager;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -15,13 +16,11 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.WAR)
 @IntegrationTest
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InjectionOfResourceTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "beanLifecycle", "commonAnnotations", "integration" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationIntegrationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationIntegrationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationIntegrationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -4,8 +4,9 @@
 
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -14,15 +15,11 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @IntegrationTest
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class EnterpriseBeanSpecializationIntegrationTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/EnterpriseBeanSpecializationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,8 +6,9 @@
 import javax.enterprise.inject.Any;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Packaging;
@@ -15,12 +16,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090519")
 public class EnterpriseBeanSpecializationTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsNothing/DirectlyExtendsNothingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsNothing/DirectlyExtendsNothingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsNothing/DirectlyExtendsNothingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.enterprise.broken.directlyExtendsNothing;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,12 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DirectlyExtendsNothingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsSimpleBean/DirectlyExtendsSimpleBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsSimpleBean/DirectlyExtendsSimpleBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/directlyExtendsSimpleBean/DirectlyExtendsSimpleBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.enterprise.broken.directlyExtendsSimpleBean;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,12 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DirectlyExtendsSimpleBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/implementInterfaceAndExtendsNothing/ImplementsInterfaceAndExtendsNothingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/implementInterfaceAndExtendsNothing/ImplementsInterfaceAndExtendsNothingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/implementInterfaceAndExtendsNothing/ImplementsInterfaceAndExtendsNothingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.enterprise.broken.implementInterfaceAndExtendsNothing;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,12 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ImplementsInterfaceAndExtendsNothingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/sameName/SameNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/sameName/SameNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/sameName/SameNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.enterprise.broken.sameName;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -11,17 +12,13 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090519")
 public class SameNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
-  
-  
  @Test
  @SpecAssertion(section = "4.3.1", id = "l")
  public void testSpecializingAndSpecializedBeanHasName()

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/enterprise/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.enterprise.broken.twoBeansSpecializeTheSameBean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.two.TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest;
@@ -11,13 +12,11 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @BeansXml("beans.xml")
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  /**

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/ProducerMethodSpecializationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/ProducerMethodSpecializationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/ProducerMethodSpecializationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,19 +5,17 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.Any;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ProducerMethodSpecializationTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/indirectOverride/IndirectOverrideTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/indirectOverride/IndirectOverrideTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/indirectOverride/IndirectOverrideTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.producer.method.broken.indirectOverride;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class IndirectOverrideTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializesStaticMethod/SpecializesStaticMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializesStaticMethod/SpecializesStaticMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializesStaticMethod/SpecializesStaticMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.producer.method.broken.specializesStaticMethod;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SpecializesStaticMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializingAndSpecializedBeanHaveName/SpecializingAndSpecializedBeanHaveNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializingAndSpecializedBeanHaveName/SpecializingAndSpecializedBeanHaveNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/specializingAndSpecializedBeanHaveName/SpecializingAndSpecializedBeanHaveNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.producer.method.broken.specializingAndSpecializedBeanHaveName;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class SpecializingAndSpecializedBeanHaveNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/producer/method/broken/twoBeansSpecializeTheSameBean/TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.producer.method.broken.twoBeansSpecializeTheSameBean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.two.TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest;
@@ -8,11 +9,9 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/SimpleBeanSpecializationTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/SimpleBeanSpecializationTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/SimpleBeanSpecializationTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -6,19 +6,17 @@
 import javax.enterprise.inject.Any;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SimpleBeanSpecializationTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/extendejb/SpecializingBeanExtendsEnterpriseBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/extendejb/SpecializingBeanExtendsEnterpriseBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/extendejb/SpecializingBeanExtendsEnterpriseBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,7 +1,8 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.extendejb;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -10,12 +11,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.PackagingType;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SpecializingBeanExtendsEnterpriseBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "specialization" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/names/SpecializingAndSpecializedBeanHasNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/names/SpecializingAndSpecializedBeanHasNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/names/SpecializingAndSpecializedBeanHasNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.names;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090519
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090519")
 public class SpecializingAndSpecializedBeanHasNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend1/SpecializingBeanImplementsInterfaceOnly.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend1/SpecializingBeanImplementsInterfaceOnly.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend1/SpecializingBeanImplementsInterfaceOnly.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.noextend1;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SpecializingBeanImplementsInterfaceOnly extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "specialization" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend2/SpecializingBeanExtendsNothingTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend2/SpecializingBeanExtendsNothingTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend2/SpecializingBeanExtendsNothingTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.noextend2;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SpecializingBeanExtendsNothingTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "specialization" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend3/SpecializingClassExtendsNonSimpleBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend3/SpecializingClassExtendsNonSimpleBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/noextend3/SpecializingClassExtendsNonSimpleBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,17 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.noextend3;
 
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SpecializingClassExtendsNonSimpleBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "specialization" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/two/TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/two/TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/inheritance/specialization/simple/broken/two/TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,6 +1,7 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.simple.broken.two;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.jsr299.tck.tests.inheritance.specialization.enterprise.broken.twoBeansSpecializeTheSameBean.TwoBeansSpecializeTheSameBeanTest;
@@ -8,11 +9,9 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class TwoSpecializingBeansForOneSpecializedTest extends AbstractJSR299Test
 {
  /**

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/interceptors/definition/InterceptorDefinitionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/interceptors/definition/InterceptorDefinitionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/interceptors/definition/InterceptorDefinitionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -21,8 +21,9 @@
 
 import javax.enterprise.inject.spi.Interceptor;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -30,13 +31,12 @@
 /**
 * Tests related to the definition of interceptors, but not necessarily
 * their execution.
- * 
- * Spec version: 20090625
 *
 * @author David Allen
 *
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InterceptorDefinitionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = "ri-broken")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/annotation/BindingAnnotationWithMemberTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/annotation/BindingAnnotationWithMemberTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/annotation/BindingAnnotationWithMemberTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,19 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.binding.members.annotation;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 2009625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class BindingAnnotationWithMemberTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/array/BindingAnnotationWithMemberTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/array/BindingAnnotationWithMemberTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/binding/members/array/BindingAnnotationWithMemberTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,19 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.binding.members.array;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 2009625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class BindingAnnotationWithMemberTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/ResolutionByNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/ResolutionByNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/ResolutionByNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,19 +16,16 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.byname;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ResolutionByNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicateNameResolution/DuplicateNameResolutionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicateNameResolution/DuplicateNameResolutionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicateNameResolution/DuplicateNameResolutionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,20 +17,17 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.byname.duplicateNameResolution;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DuplicateNameResolutionTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicatePrefixResolution/DuplicateNamePrefixResolutionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicatePrefixResolution/DuplicateNamePrefixResolutionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/byname/duplicatePrefixResolution/DuplicateNamePrefixResolutionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -17,21 +17,17 @@
 
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.byname.duplicatePrefixResolution;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
-
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DuplicateNamePrefixResolutionTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/circular/CircularDependencyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/circular/CircularDependencyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/circular/CircularDependencyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,17 +16,14 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.circular;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class CircularDependencyTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/ClientProxyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/ClientProxyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/ClientProxyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -21,17 +21,14 @@
 import javax.enterprise.context.ContextNotActiveException;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ClientProxyTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/array/ArrayTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/array/ArrayTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/array/ArrayTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.clientProxy.unproxyable.array;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -25,11 +26,10 @@
 
 /**
 * Test for problem detection of array injection.
- * 
- * Spec version: 2009625
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ArrayTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalClass/FinalClassTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalClass/FinalClassTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalClass/FinalClassTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,21 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.clientProxy.unproxyable.finalClass;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
-
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class FinalClassTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalMethod/FinalMethodTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalMethod/FinalMethodTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/finalMethod/FinalMethodTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,21 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.clientProxy.unproxyable.finalMethod;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
-
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class FinalMethodTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/primitive/UnproxyableTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/primitive/UnproxyableTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/primitive/UnproxyableTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,21 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.clientProxy.unproxyable.primitive;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
-
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class UnproxyableTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/privateConstructor/PrivateConstructorTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/privateConstructor/PrivateConstructorTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/clientProxy/unproxyable/privateConstructor/PrivateConstructorTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.clientProxy.unproxyable.privateConstructor;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -26,11 +27,10 @@
 
 /**
 * Test for problem detection of unproxyable bean with private constructor.
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class PrivateConstructorTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/DependencyResolutionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/DependencyResolutionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/DependencyResolutionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -13,7 +13,8 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.InjectionPoint;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.ForwardingBean;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -21,10 +22,9 @@
 
 /**
 * Tests for dependency resolution problem detection
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DependencyResolutionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  class MockInjectionPoint implements InjectionPoint

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/ambiguous/AmbiguousDependencyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/ambiguous/AmbiguousDependencyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/ambiguous/AmbiguousDependencyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,20 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.dependency.resolution.broken.ambiguous;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class AmbiguousDependencyTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/unsatisfied/UnsatisfiedDependencyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/unsatisfied/UnsatisfiedDependencyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dependency/resolution/broken/unsatisfied/UnsatisfiedDependencyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,20 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.dependency.resolution.broken.unsatisfied;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class UnsatisfiedDependencyTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/DynamicLookupTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/DynamicLookupTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/DynamicLookupTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -21,8 +21,9 @@
 import javax.enterprise.inject.Instance;
 import javax.enterprise.inject.UnsatisfiedResolutionException;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
@@ -32,10 +33,9 @@
 * 
 * @author Shane Bryzak
 * @author Jozef Hartinger
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class DynamicLookupTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/builtin/BuiltinInstanceTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/builtin/BuiltinInstanceTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/dynamic/builtin/BuiltinInstanceTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -21,19 +21,18 @@
 import javax.enterprise.inject.TypeLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
 /**
 * Tests for built-in Instance.
- * 
- * Spec version: 2009625
 */
-
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class BuiltinInstanceTest extends AbstractJSR299Test {
 
 	@Test

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/el/ResolutionByNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/el/ResolutionByNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/el/ResolutionByNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -5,18 +5,15 @@
 import javax.enterprise.context.spi.Context;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ResolutionByNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
  

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/InjectionTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/InjectionTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/InjectionTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,15 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.injection;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InjectionTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "injection", "producerMethod" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/nullableBean/NullableBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/nullableBean/NullableBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injection/nullableBean/NullableBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -1,18 +1,16 @@
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.injection.nullableBean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NullableBeanTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "injection", "producerMethod" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectableReferenceTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectableReferenceTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectableReferenceTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -21,8 +21,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.InjectionPoint;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -39,6 +40,7 @@
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("unknown")
 public class InjectableReferenceTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @SuppressWarnings("unchecked")

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectionPointTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectionPointTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/InjectionPointTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -29,8 +29,9 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.InjectionPoint;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -42,11 +43,10 @@
 * 
 * @author David Allen
 * @author Jozef Hartinger
- * 
- * Spec version: 20090625
 */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InjectionPointTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/normal/scope/NormalScopedBeanWithInjectionPoint.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/normal/scope/NormalScopedBeanWithInjectionPoint.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/normal/scope/NormalScopedBeanWithInjectionPoint.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,19 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.injectionpoint.broken.normal.scope;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 2009625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NormalScopedBeanWithInjectionPoint extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/not/bean/InjectionPointOnNonBeanTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/not/bean/InjectionPointOnNonBeanTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/injectionpoint/broken/not/bean/InjectionPointOnNonBeanTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,18 +16,16 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.injectionpoint.broken.not.bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 2009625
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class InjectionPointOnNonBeanTest
 {
  @Test(groups = { "injectionPoint", "ri-broken" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/ManagerTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/ManagerTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/ManagerTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -8,18 +8,15 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 import javax.enterprise.inject.spi.BeanManager;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ManagerTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups={"manager", "injection", "deployment"}) 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/jndi/ManagerTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/jndi/ManagerTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/manager/jndi/ManagerTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -3,19 +3,16 @@
 import javax.enterprise.inject.spi.BeanManager;
 import javax.naming.InitialContext;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- *
- */
 @Artifact
 @IntegrationTest
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ManagerTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "manager", "ejb3", "integration", "rewrite" })

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/ResolutionByTypeTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/ResolutionByTypeTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/ResolutionByTypeTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -26,20 +26,17 @@
 import javax.enterprise.inject.TypeLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.AnyLiteral;
 import org.jboss.jsr299.tck.literals.CurrentLiteral;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ResolutionByTypeTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/primitive/PrimitiveInjectionPointTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/primitive/PrimitiveInjectionPointTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/primitive/PrimitiveInjectionPointTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,20 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.typesafe.resolution.broken.primitive;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class PrimitiveInjectionPointTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups={"resolution", "producerMethod"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/type/variable/TypeVariableInjectionPointTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/type/variable/TypeVariableInjectionPointTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/broken/type/variable/TypeVariableInjectionPointTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,20 +16,17 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.lookup.typesafe.resolution.broken.type.variable;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DefinitionError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.ExpectedDeploymentException;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @ExpectedDeploymentException(DefinitionError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class TypeVariableInjectionPointTest extends AbstractJSR299Test
 {
  @Test(groups = { "resolution"})

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/parameterized/AssignabilityOfRawAndParameterizedTypesTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/parameterized/AssignabilityOfRawAndParameterizedTypesTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/lookup/typesafe/resolution/parameterized/AssignabilityOfRawAndParameterizedTypesTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -20,16 +20,15 @@
 
 import javax.enterprise.inject.TypeLiteral;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * Spec version: 2009625
- */
 @Artifact
+ at SpecVersion("20090625")
 public class AssignabilityOfRawAndParameterizedTypesTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/PolicyAvailabilityTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/PolicyAvailabilityTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/PolicyAvailabilityTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -23,20 +23,17 @@
 import javax.enterprise.inject.AnnotationLiteral;
 import javax.enterprise.inject.spi.Bean;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertions;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class PolicyAvailabilityTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/NoClassWithSpecifiedNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/NoClassWithSpecifiedNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/NoClassWithSpecifiedNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.policy.broken.incorrect.name;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -24,14 +25,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NoClassWithSpecifiedNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/stereotype/NoAnnotationWithSpecifiedNameTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/stereotype/NoAnnotationWithSpecifiedNameTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/incorrect/name/stereotype/NoAnnotationWithSpecifiedNameTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.policy.broken.incorrect.name.stereotype;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -24,14 +25,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class NoAnnotationWithSpecifiedNameTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/ClassIsNotPolicyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/ClassIsNotPolicyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/ClassIsNotPolicyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.policy.broken.not.policy;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -24,14 +25,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ClassIsNotPolicyTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/stereotype/ClassIsNotPolicyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/stereotype/ClassIsNotPolicyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/not/policy/stereotype/ClassIsNotPolicyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.policy.broken.not.policy.stereotype;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -24,14 +25,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class ClassIsNotPolicyTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/same/type/twice/SameTypeListedTwiceTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/same/type/twice/SameTypeListedTwiceTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/broken/same/type/twice/SameTypeListedTwiceTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.policy.broken.same.type.twice;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.jsr299.tck.DeploymentError;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
@@ -24,14 +25,10 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @BeansXml("beans.xml")
 @ExpectedDeploymentException(DeploymentError.class)
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SameTypeListedTwiceTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/enterprise/SessionBeanPolicyTest.java
===================================================================
--- tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/enterprise/SessionBeanPolicyTest.java	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/impl/src/main/java/org/jboss/jsr299/tck/tests/policy/enterprise/SessionBeanPolicyTest.java	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -16,7 +16,8 @@
 */
 package org.jboss.jsr299.tck.tests.policy.enterprise;
 
-import org.hibernate.tck.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecAssertion;
+import org.jboss.test.audit.annotations.SpecVersion;
 import org.jboss.jsr299.tck.AbstractJSR299Test;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.Artifact;
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.IntegrationTest;
@@ -25,15 +26,11 @@
 import org.jboss.testharness.impl.packaging.jsr299.BeansXml;
 import org.testng.annotations.Test;
 
-/**
- * 
- * Spec version: 20090625
- * 
- */
 @Artifact
 @Packaging(PackagingType.EAR)
 @IntegrationTest
 @BeansXml("beans.xml")
+ at SpecVersion("20090625")
 public class SessionBeanPolicyTest extends AbstractJSR299Test
 {
 

Modified: tck/trunk/pom.xml
===================================================================
--- tck/trunk/pom.xml	2009-07-27 13:12:56 UTC (rev 3268)
+++ tck/trunk/pom.xml	2009-07-27 13:55:14 UTC (rev 3269)
@@ -64,7 +64,7 @@
  </modules>
  
  <properties>
-   <jboss.test.audit.version>0.9.1</jboss.test.audit.version>
+   <jboss.test.audit.version>1.0.0-SNAPSHOT</jboss.test.audit.version>
    <jboss.test.harness.version>1.0.0.BETA3</jboss.test.harness.version>
  </properties>
 
@@ -127,13 +127,13 @@
       <version>${project.version}</version>
     </dependency>
     <dependency>
-      <groupId>org.hibernate</groupId>
-      <artifactId>tck-utils-api</artifactId>
+      <groupId>org.jboss.test-audit</groupId>
+      <artifactId>jboss-test-audit-api</artifactId>
       <version>${jboss.test.audit.version}</version>
     </dependency>
     <dependency>
-      <groupId>org.hibernate</groupId>
-      <artifactId>tck-utils-impl</artifactId>
+      <groupId>org.jboss.test-audit</groupId>
+      <artifactId>jboss-test-audit-impl</artifactId>
       <version>${jboss.test.audit.version}</version>
     </dependency>
     <dependency>
More information about the weld-commits mailing list