[resteasy-commits] [resteasy/Resteasy] 0b0bf1: 4.5.0-SNAPSHOT -> 4.5.0.Final