[jboss-jira] [JBoss JIRA] (AS7-4039) Pushing configuration artifacts to domain servers