[hibernate-dev] Build failed in Hudson: hibernate-3.2 » mysql50,linux #49